ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
09 ต.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. 2564
13
09 ต.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 ต.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
09 ต.ค. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
23
10 ส.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ส.ค. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ให้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องของ อบต.บ้านเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
03 ก.ค. 2563
8 รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
27 ก.พ. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
103
24 ม.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35